Weblinks

Flat Coated Retriever Züchter

Ringvale Flatcoated Retriever (D)

Von den Bestthorritzen (D)

Bouncers Flatcoats (DK)

Training

Jagd & Dummytraining (Marion Kuhnt)

 

Verbände/Clubs

Deutscher Retriever Club (DRC)


WebsiteGestaltung & Umsetzung

Anette Martin | Grafik- & Webdesign